برش بتن پرسپولیس

برش بتن در معدن دونا


عملیات برش بتن مسلح در معدن دونا واقع در جاده چالوس به روش کر گیری و کاتر (برش دیسکی)

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

 

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

 

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

 

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

 

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

 

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

 

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

 

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

برش بتن در معدن دونا - برش بتن پرسپولیس - کاتر و کرگیری

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست