برش بتن پرسپولیس

برش سیمی و کرگیری


انجام عملیات برش بتن به روش برش سیمی و کرگیری

برش بتن پرسپولیس - برش سیمی

 

برش بتن پرسپولیس - برش سیمی

 

برش بتن پرسپولیس - برش سیمی

 

برش بتن پرسپولیس - برش سیمی

 

برش بتن پرسپولیس - برش سیمی

 

برش بتن پرسپولیس - برش سیمی

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری بتن مسلح

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست