برش بتن پرسپولیس

کر گیری در سنگ دروازه قرآن شیراز


انجام عملیات کرگیری در سنگ دروازه قرآن شیراز جهت انفجار

کرگیری در سنگ دروازه قران شیراز

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست