برش بتن پرسپولیس

شرکت نمک سپید دانه


برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

 

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

برش و جمع کردن اسکلت بتنی ساختمان ۴طبقه در شرکت نمک سپید دانه سروستان استان فارس

 

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست