برش بتن پرسپولیس

تصاویر پروژه های اخیر


پروژه های اخیر برش بتن پرسپولیس

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری برش سیمی و کاتر بتن

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست