برش بتن پرسپولیس

شهرک پردیسان تهران، برش تاور


انجام عملیات برش فوندانسیون برای نصب تاور در شهرک پردیسان واقع در میدان صنعت تهران

 

 

برش بتن پرسپولیس، برش سیمی ، شهرک پردیسان تهران

 

برش بتن پرسپولیس، برش سیمی ، شهرک پردیسان تهران

 

برش بتن پرسپولیس، برش سیمی ، شهرک پردیسان تهران

 

برش بتن پرسپولیس، برش سیمی ، شهرک پردیسان تهران

 

برش بتن پرسپولیس، برش سیمی ، شهرک پردیسان تهران

 

برش بتن پرسپولیس، برش سیمی ، شهرک پردیسان تهران

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست