برش بتن پرسپولیس

برش بتن در پروژه شهید کشوری اصفهان


انجام عملیات برش بتن به روش کرگیری در پروژه شهید کشوری اصفهان 

کرگیری در پروژه شهید کشوری - برش بتن پرسپولیس

 

کرگیری در پروژه شهید کشوری - برش بتن پرسپولیس

کرگیری در پروژه شهید کشوری - برش بتن پرسپولیس

کرگیری در پروژه شهید کشوری - برش بتن پرسپولیس

کرگیری در پروژه شهید کشوری - برش بتن پرسپولیس

کرگیری در پروژه شهید کشوری - برش بتن پرسپولیس

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست