برش بتن پرسپولیس

سیم بری و کف بری بتن مسلح


انجام عملیات برش بتن سیمی (وایر ساو) و کف بری یه روش دیسکی

 

برش بتن سیمی- وایر ساو - برش بتن پرسپولیس

 

برش بتن سیمی- وایر ساو - برش بتن پرسپولیس

 

 

برش بتن سیمی- وایر ساو - برش بتن پرسپولیس

 

برش بتن سیمی- وایر ساو - برش بتن پرسپولیس

 

برش بتن سیمی- وایر ساو - برش بتن پرسپولیس

 

برش بتن سیمی- وایر ساو - برش بتن پرسپولیس

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست