برش بتن پرسپولیس

برش بتن در شرکت باما


برش بتن مسلح جهت توسعه و تغییر سازه بتنی جهت استقرار تجهیزات جدید و تغییر در خط تولید در شرکت باما با استفاده از کرگیری ، برش سیمی و کاتر بتن

 

 

 

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن و برش سیمی شرکت باما

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن و برش سیمی شرکت باما

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن و برش سیمی شرکت باما

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن و برش سیمی شرکت باما

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن و برش سیمی شرکت باما

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن و برش سیمی شرکت باما

 

 

 

 

 

 

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست