برش بتن پرسپولیس

اجرای عملیات برش سیمی و کر گیری در پترو شیمی مبین عسلویه


با توجه به اینکه اجرای عملیات برش کاری بر روی کف زمین می باشد و سطح دسترسی فقط یک طرف می باشد  بهترین گزینه برش به روش کرگیری می باشد . همانگونه که در تصاویر مشخص است این برش کاری برای ایجاد ستون و توسعه سازه بتنی می باشد که پس ازبرش می توان با کاشت آرماتوردر بتن سازه را به صورت مستحکم توسعه داد.

اجرای عملیات  کر گیری پترو شیمی مبین عسلویه

 

اجرای عملیات  کر گیری پترو شیمی مبین عسلویه

 

اجرای عملیات  کر گیری در پترو شیمی مبین عسلویه

 

اجرای عملیات  کر گیری در پترو شیمی مبین عسلویه

 

اجرای عملیات  کر گیری پترو شیمی مبین عسلویه

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست